سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا سلطانی – استاد دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
امیرحسین بیرجندی – دانشجوی کارشناسی ارشد، کارشناس پژوهشکده شهید یزدانی

چکیده:

یک مجموعه آزمایش در تونل باد زیر صوت و تراکم ناپذیر روی مقطع پره یک توربنی باد ۶۶۰ کیلوواتی که در حال تولید در داخل کشور می باشد انجام شد. در این سلسله آزمایشات اثرات الودگی سطحپره توربین بادروی عملکرد آن مورد مطالعه قرار گرفت. روش های مختلف مدل سازی آلوگی سطح پره مورد بررسی قرار گرفتد و اختلافات آنها تعیین گردید. عملکرد مقطع پره توربین باد در شرایط مقطع بدون آلودگی، اعمال نوار زیگ زاگ درنزدیکی لبه حمله ، استفاده از نوار زبر در نزدیکی لبه حمله و استفاده از مدل توزیع آلودگی سطح روی کل سطح پره مورد آزمایش قرار گرفت آزمایشات نشان دادند که سطح پره نسبت به اعمال زبری بسیار حساس است و بازده عملکرد آن با اعمال زبری بسیار پایین می آید. در عدد رینولدز ۱۰ به توان ۶ ضربدر ۰/۴۳ با اعمال نوار زیگ زاگ ۶۰ درجه حداکثر ضریب برآ حدود ۳۰ درصد کاهش می یابد که این عدد برای مدل توزیع آلودگی سطح حدود ۴۳ درصد میابشد. با افزایش عدد رینولدز حساسیت پره نسبت به زبری کاهش می یابد. در عدد ۱۰ به توان ۶ ضربدر ۱/۱۵ زمانی که در نزدیکی لبه حمله نوار زیگ زاگ وجود دارد افت حداکثر ضریب برآ به حدودا ۱۲ درصد کاهش می یابد و برای مدل توزیع آلودگی افت به ۳۶ درصد میرسد.