سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین میراحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک شناسی
علی اکبر صفری سنجانی – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

اثرات فلزات سنگین بر روی فعالیت تنفس بیولوژیکی توسط تعدادی از محققین مطالعه شده است. در خاک های آلوده فعالیت تنفس خاک کاهش پیدا می کند. تنفس خاک به برخی از خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی و فیزیکی خاک بستگی دارد که عواملی چون رطوبت، دما pH ، مواد آلی، فراوانی میکروارگانیسم ها و مواد غذایی معدنی بستگی دارد. در این مطالعه اثر آلودگی فلز سنگین سرب بر فعالیت تنفس خاک در دمای ۲۷ درجه بررسی شده است.