سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پریسا نجات خواه معنوی – دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی
حسن نگارستان – دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی
نازلی اکبرحامد – دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

در این پژوهش اثر آلودگی فلزات سنگین روی و مس بر روی رشد و طول عمرArtemia urmiana و Artemia franciscana مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایشهای اندازه گیری رشد میانگین طول هر گونه در روزهای اول، پنجم، یازدهم و هفدهم در همه تیمارها اندازه گیری شد. نتایج این آزمایش ها نشان داد که هر دو گونه آرتیما در تیمارهای حاوی فلز روی(۶۸،۲۳ و ۱۱۴میلیگرم در لیتر) و مس(۲۵،۱۳ و ۳۸ گرم در لیتر) نسبت به تیمارهای شاهد افزایش رشد معنی داری نداشت اندازه گیری طول عمر نمونه ها در تیمارهای حاوی فلزات با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشت اندازه گیری طول عمر نمونه ها در تیمارهای رشد صورت گرفته و مشخص شد که طول عمر هر دو گونه آرتیما در تیمارهای حاوی مس و روی نسبت به تیمارهای شاهد کاهش معنی داری یافت. نتیجه اینکه فلزات روی و مس دارای اثرات سمی بر روی دو گونه Artemia urmiana و Artemia franciscana می باشند و با وجود مقاومت زیاد هر دو گونه در برابر روی و مس Artemia urmiana بسیار مقاوم تر است همچنین نتایج مشخص ساخت که در مقایسه فلز مس دارای سمیت کمتری بر روی این سخت پوستان است.