سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا شجاع رضوی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی صالحی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود منیرواقفی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا مظفری نیا – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در ایــن تحقیــق تــأثیر آلیاژســازی ســطحی لیــزری بــر روی ترکیــب ، ســاختار و مورفولــوژی ســطح آلیــاژTi6Al4V مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور از یک لیـزر پالسـ یNd:YAGبـرای ذوب سـطح نمونه ها استفاده شد و همزمان گاز نیتروژن توسط یک نازل در محل اثر لیزر دمیده شد . بعد از عملیات لیزری نمونه ها توسـط آزمونهـای متـالوگرافی زیـر میکروسـکوپ نـوری ، میکروسـکوپ الکترونی روبشی ، پراش اشعه X و میکروسختی سنجی مورد ارزیابی قرار گرفتند . نتایج بررسـی هـا نشـان داد که امکان ایجا د یک لایه نیتریدی نسبتًا صاف ، عاری از حفره و تـرک و بـا سـختی بـالا بـا اسـتفاده از آلیاژ سازی سطحی لیزری بر روی آلیاژ Ti6Al4V وجود دارد . ساختار این لایه شامل دنـدریتهای نیتریـد تیتانیم بوده که چگالی آنها از سطح به عمق کاهش یافته و این امر باعث ایجاد پیوند متـالو رژیکی مناسـب بین لایه نیتریدی و زیرلایه گردیده است .