سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مختار داشادی – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان،
محمد شاهوردی – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان،
پیام پزشکپور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
محمدحسن کوشکی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

حبوبات بعد از غلات بزرگترین منبع تأمین پروتئین گیاهی به شمارمی آید. افزایش یکی از دوعنصر فسفر و روی باعث کاهش عنصر دیگر در اندام ها ی گیاهی می گردد . بنابراین به منظور بررسی اثر آنتاگونیستی فسفر و روی بر عملکرد دو رقم نخود دیم (آرمان و ILC482) آزمایشی بصورت طرح اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه فا کتور شامل دو رقم نخود (آرمان و ILC482) بعنوان کرت اصلی و کرت های فرعی شامل فسفر از منبع سوپرفسفات تریپل درسه سطح (P3=130kg/ha و P2=100kg/ha و p1=70kg/ha) ومقادیر مختلف روی از منبع سولفات روی در سه سطح( Zn1=0 و Zn2=10kg/ha و Zn3=20kg/ha) و در چهار تکرار درایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد اجرا گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که: نتایج بدست آمده نشان داد که میزان روی و پروتئین در دانه رقم ILC482 به ترتیب با میزان ۳۸/۰۳ppm و ۲۳/۷۷ درصد بیشتر از رقم آرمان با میزان روی و پروتئین در دانه به ترتیب ۳۷/۹۲ppm و ۲۱/۹۶ درصد می باشد. بیشترین میزان روی در دانه با مصرف کمترین میزان فسفر (۷۰kg/ha سوپرفسفات تریپل) و بیشترین میزان فسفر در دانه در تیمار Zn1 (بدون مصرف روی) بدست آمد.