سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرنوش عیوقی – تهران، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
محسن برزگر –
محمدعلی سحری –
حسنعلی نقدی بادی – عضو هیئت علمی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

چکیده:

هدف از این مطالعه، بررسی اجزای تشکیل دهنده و فعالیت آنت یاکسیدانی اسانس گیاه ترخون Artemisia dracunculusبودابتدا اسانس با دستگاهGC/MSتجزیه و ترکیبات شیمیایی آن شناسایی شد. ۳۴ ترکیب (مجموعا۹۹/۸۷%در اسانس ترخون وجود داشت که ترکیب های عمده آن عبارت اند از ۵۱/۷۲%Z)-Anethole و۸/۳۲%(Z)-β-Ocimene و۸/۰۶%Methyleugenol و۴و۹۴%Limonene و۴/۴۱%Linalool فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس با دو آزمون رادیکال ۲ و ۲- دی فنیل ۱- پیکریل هیدرازیلDPPH) و بتاکاروتن/لینولئیک اسید بررسی شد. در اولین آزمون مقدارEC50اسانس ± ۱/۹۵ mg/ml5/63به دست آمد. در آزمون بتاکاروتن/لینولئیک اسید، فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس در غلظت ۰/۹%تقریباً معادل فعالیتBHT0/1% بود. نتایج نشان داد که اسانس ترخون می تواند به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی عمل نموده و پس از آزمای شهای تکمیلی به مواد غذایی اضافه شده و سبب ایجاد خاصیت فراویژگی در آن ها گردد