سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صدیقه مهرابیان –
پیام افسردگان –
زهره محمدیان –

چکیده:

در این پژوهش اثر آنتی سپتیکی گلاب با درجه اسانسهای متفاوت علیه برخی باکتریهای آلوده کننده مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفت. باکتریهای مورد آزمایش شامل استافیلوکوکوس اورئوس Staphylococous aureus، اشریشیاکولی Esherichia coli ، شیگلا فلکسنری Shigella flexneri ، سالمونلاتیفی موریوم Salmonella typhimurium می باشد.جهت سنجش اثرات ضد میکروبی روشهای مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفت که شامل موارد زیر می باشد: ۱- روش چاهک در محیط کشت مولر هینتون آگار(MHA): در این روش تعداد معینی از باکتریهای مورد آزمایش را کشت سطحی داده، سپس گلاب با درجه اسانس متفاوت را وارد حفرات نموده و قطر هاله مهار رشد را بررسی می نمائیم.۲- مخلوط نمودن ۱ میلی لیتر گلاب با ۱۰ میلی لیتر محیط کشت، و سپس تعداد معینی از باکتری مورد آزمایش را در سطح محیط، کشت داده و با شاهد بدون عصاره بعد از ۲۴ ساعت مقایسه می کنیم. در روش دیگر مقدار ۵ میلی لیتر گلاب را با ۱۰ میلی لیتر محیط کشت مخلوط نموده و مطابق روش قبل اثر بازدارندگی رشد باکتریها بوسیله گلاب را می سنجیم.۳- بقاء باکتریها را در مقابل گلاب با اسانسهای متفاوت با وارد نمودن تعداد معینی باکتری به ۱۰ میلی لیتر گلاب، و بازیافت باکتریها در زمانهای مختلف و مقایسه آن با شاهد آب مقطر، می سنجیم.نتایج حاصل به این ترتیب است که در روش چاهک قطر هاله مهار رشد مشاهده نمی شود ولی در روش مخلوط کردن گلاب با محیط کشت اثر باز دارندگی رشد باکتریها توسط گلاب مشاهده می شود، که این اثر با افزایش میزان اسانس افزوده می گردد.افزایش زمان با بقاء باکتریها در گلاب با اسانس متفاوت رابطه معکوس نشان میدهد. این مطالعه نقش بازدارندگی رشد باکتریهای آلوده کننده مواد غذایی توسط گلاب را آشکار می سازد. علاوه بر این مشخص گردید که هر قدر اسانس گلاب بیشتر باشد اثر آنتی سپتیکی گلاب قویتر است.