سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بیژن صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامحسین اکبری – دانشیار بخش مهندسی متالورژی، پژوهشکده مواد مرکز بین المللی علوم و ت
ایمان ابراهیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از مهمترین فاکتورهای موثر بر روی ریز ساختار و در تنیجه خواص مکانیکی فلزات، اثر عناصر آلیاژی است. در صورتی که اضافه کردن عناصر آلیاژی سبب اندازه دانه شود، خواص مکانیکی به صورت محسوسی تغییر خواهد کرد. از دیگر تغییرات ریزساختاری موثر بر خواص مکانیکی در فلزات با انرژی نقص در چیده شدن کم، بر اثر آلیاژسازی تغییردر چگالی دوقلویی های حرارتی است. در برنج ۷۰B به دلیل اینکه دوقلویی های حرارتی سطح قابل توجهی از ریز ساختار را در بر می گیرند، در این تحقیق چگالی آنها به همراه تغییر در اندازه دانه در اثر اضافه کردن آهن و قلع مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور سه ترکیب آلیاژی با ذوب مواد اولیه در بوته گرافیتی بوسیله کوره با اتمسفر کنترل شده آرگون، در شرایط یکسان ریخته گری شدند. در ادامه با نورد سرد، ۶۰% کاهش در سطح مقطع بر روی آنها اعمال شد. سپس نمونه ها در حمام نمک در دمای ۷۵۰ درجه سانتیگراد و مدت ۳ ساعت بصورت هم دما آنیل شدند. مطالعات انجام شده نشان داد که قطر متوسط دانه ها در نمونه بدون عناصر آلیاژی از دو نمونه دیگر کمتر است. چگالی دوقلویی ها در هر سه نمونه به صورت متوسط در هر دانه نزدیک به هم است، ولی در نمونه قلع دار بدلیل ریز دانه تر بودن، در مجموع در واحد سطح از دو نمونه دیگر بیشتر است.