سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین صدقیانی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
شیما الیاسی – کارشناس ارشد مهندسی خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شر

چکیده:

به منظور بررسی اثر ابعاد گود در تغییرشکلها و جابجاییهای ایجاد شده در سطح زمین و در تاج تونل، بخشهای شمالی خط ۱ متروی تهران (حد فاصل بین ایستگاههای ۱ ( T و ۱ R به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است. برای انجام تحلیلهای عددی در این پژوهش از نرمافزار اجزاء محدود ۷٫۲ PLAXIS استفاده شده است. مدلسازی شاملحفاری و اجرای تونل و گودبرداری ساختمان میباشد. اجرای تونل به روش حفاری چند مرحلهای مقطع (ترکیبی از روشهای(SCL و CRD-NATM و در سه مرحله اصلی انجام میگیرد. ابتدا فضای بالای تونل به دو بخش تقسیم شده و در دو مرحلهحفاری شده و سیستم نگهدارنده نصب میشود سپس بخش پائینی تونل اجرا میگردد. از یک پوسته شاتکریت که بوسیله پروفیلهای فلزی مسلح شده به عنوان نگهدارنده اولیه تونل و پوشش بتنی به ضخامت ۴۰ سانتیمتر به عنوان نگهدارنده نهایی تونل استفاده شده است. گود ساختمانی نیز با دیوار دیافراگم و پشت بندهای افقی مدل شده و بار ناشی از ساختمان در کف گود به صورت باری گسترده اعمال میشود. در نهایت اثر ابعاد گود در نشست سطح زمین در بالای تاج تونل، نشست لبه گود وتغییرشکل حداکثر نگهدارنده نهایی تونل مورد بررسی قرار میگیرد.