سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد صفاری – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدحمید هاشمی – دانشجوی دکتری سازه بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

از آنجا که عملکرد اتصالات با مدل ایده آل شده آنها تفاوت دارد، ایده آل سازی رفتار آنها منجر به ایجاد خطا در محاسبات تحلیل سازه می شود.در این مقاله روشی برای تحلیل غیرخطی استاتیکی قابها با اتصالاتنیمه صلب ارائه شده است. درفرمولبندی ارائه شده، اثرات اندرکنش نیروی محوری و سختی خمشی برای دستیابی به روابط نیرو-تغییر شکل با استفاده از معادله حاکم بر تغییر شکلها برای یک المان تیر-ستون منظور شده است. ماتریس سختی مماسی عضو با دیفرانسیل گیری از روابط نیرو-تغییرشکل حاصل گردیده است. برای سهولت در منظورسازی اثرات دوران بزرگ اعضا فرمولبندی در دستگاه اویلرین انجام شده است. فرمولبندی فوق براساس رفتار ارتجاعی قاب بدست آمده و اثرات انحنا در کاهش طول اعضا منظور شده است. با توجه به اینکه روابط نیرو-تغییرشکل سازه بدست آمده غیرخطی می باشند، جهت همگرایی جوابها از روش تکرار نیوتن-رافسون استفاده شده است. در پایان دقت دقت و کارایی روش ارائه شده با حل مثال عددی مورد بررسی قرار گرفته است.