سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی رسولی – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران و مربی دانشکده فنی و مهندسی مک
مهدی دیواندری – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه علم و صنعت ایران.
حمیدرضا شاهوردی – استادیار دانشکده مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس.
محمدعلی بوترابی – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه علم و صنعت ایران.

چکیده:

دستیابی به مکانیزم تجزیه حرارتی پودر هیدراید تیتانیم، نقش مهمی در مراحل مختلف ساخت فو م های فلزی آلومینیمی، بویژه تعیین مناسب ترین شرایط عملیات حرارتی اولیه پودر، دارد . در این تحقیق نمودارهای STA پودر هیدراید تیتانیم، با سرعت حرار ت دهی ۱۰ درجه بر دقیقه در حضور گاز آرگون با خلوص ۹۹/۹۹% و همچنین نمودارهای STA برای پودر هیدراید تیتانیم، با سرعت های حرارت دهی ۵ ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۲۵ و ۳۰ درجه بر دقیقه، در هوا، رسم شد. علاوه بر تهیه نمودارهای ذکر شده بمنظور بررسی دقیق تحولات هیدراید تیتانیم تا دمای ۵۰۰درجه ، نمودار DSC با سرعت درجه بر دقیقه رسم شد . نتایج نشان می دهد که پودر هیدراید تیتانیم با ترکیب شیمیایی TiH 1.924 در گاز آرگون طی دو مرحله TiH1.924→δ-TiHX→α-Ti به ترتیب در دماهای ۵۳۴ و ۶۴۲ تجزیه می شود. مکانیزم رفتار تجزیه حرارتی پودر هیدراید تیتانیم در هوا پ یچیده بوده و با تجزیه پودر در گاز آرگون بسیار متفاوت است . به نظر می رسد خروج گاز هیدروژن از هیدراید تیتانیم در هوا طی ۸ مرحله به ترتیب در دماهای ۲۸۵ ، ۴۶۰ ، ۵۵۰ ، ۶۶۰ ، ۶۹۰ ، ۷۲۰ ، ۷۵۰ و ۸۲۵ درجه سانتی گراد انجام می شود . در نمودار DTG یک مقدار کمینه تقریبا در دمای ۸۳۵ درجه مشاهده می شود که حاکی از کاهش شیب افزایش وزن پودر با دما است . به نظر می رسد مکانیزم رفتار تجزیه حرارتی پودر هیدراید تیتانیم تحت کنترل دو عامل نفوذ داخلی (نفوذ اتم های هیدروژن و اکسیژن درون لای ه های محلول جامد، اکسیدی و هیدراید تیتانیم) و واک نش شیمیایی (اکسیداسیون ) قرار دارد . دمای خروج گاز هیدروژن از هیدراید تیتانیم (تجزیه هیدراید تیتانیم) در هوا نسب به گاز آرگون در مرحله اول از ۵۳۴ به ۵۵۰ و در مرحله دوم از ۶۴۲ به ۶۶۰ افزایش می یابد. بر اساس نتایج این تحقیق بنظر می رسد مناس ب ترین دما ، برای عملیات حرارتی اولیه پودر هیدراید تیتانیم در هوا، دماهای بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ باشد.