سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد باعدی – گروه فیزیک، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
مسعود مجیدیان – گروه فیزیک ، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
هادی عربشاهی – گروه فیزیک ، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله خواص الکترونیکی از جمله ساختار نواری، چگالی حالت ها، گاف نواری و نوع پیوندهای ترکیب Pb0.91La0.09(Zr0.66Ti0.33)O3 ارائه شده است. محاسبه به روش پتانسیل کامل امواج تخت تقویت شده ی خطی (FP-LAPW) در چارچوب نظریه ی تابعی چگالی (DFT) با استفاده از تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) انجام شده است. مقدار گاف مستقیم برای این ترکیب حدود ۲/۲۹eV به دست آمده است.