سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد باعدی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار ، سبزوار
مسعود مجیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم سبزوار ، سبزوار
هادی عربشاهی – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله برخی از خواص اپتیکی . چگالی حالتهای انرژی . تابع دی الکتریک و ضریب شکست و گاف اپتیکی محاسبه شده است محاسبات به روش پتانسیل امواج تخت تقویت شده خطی FP-LAPW در چهارچوب نظریه تابعی چگالی DFT) با تقریب شیب تعمیم یافته GGA) انجام شده است ثابت های اپتیکی را می توان با اعمال تبدیلات کرامرز – کرونیک در تانسور دی الکتریک مختلط به دست آورد