سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد احمدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
عباسعلی سندگل – عضو هیئت علمی موسس? تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:

امروزه با در نظر گرفتن فرسایش ژنتیکی وسیر قهقرایی پوشش گیاهی عملیات کپه کاری و بذر پاشی به عنوان یک استراتژی راهبردی برای افزایش تولید علوفه و مدیریت صحیح منابع طبیعی امری ضروری است. ارزیابی مراتع گل آدم سلماس نشان دادکه بر اثر چرای سنگین و یکسره بسیاری از گونه های خوشخوراک در حال انقراض بوده و با بنیه و شادابی کم دیده می شوند. و برعکس گیاهان غیر خوشخوراک و مهاجم به مقدار زیاد در مرتع دیده می شوند. در استان آذربایجان غربی حدود ۲۳۲۱۰۱۳ واحد دامی مازاد بر تولید مراتع وجود دارد لذا تدوین طرحی که بتواند با ارای? راهکارهای مناسب موجب افزایش علوفه گردد کاری ضروری و حائز اهمیت است. به منظور بررسی اثر اجرایعملیات بذرپاشی و کپه کاری در بهبود وضعیت و تولید مرتع , ایستگاه گل آدم سلماس واقع در منطق? نیمه خشک سرد با متوسط بارندگی سالانه۳۲۵/۸میلیمتر انتخاب شد. در مطالعه پوشش گیاهی برای تعیین وضعیت, ظرفیت وگرایش مراتع به ترتیب از روش چهار عاملی, قطع و توزین و ترازوی گرایش استفاده شد.در تیپگیاهیAstragalus parrowianus- Agropyron libanoticum از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۳ عملیات کپه کاریو بذرپاشی با گونه هایAgropyron cristatum, Agropyron desertorum , Agropyron elongatum, Onobrychis sativa & Medicago sativa انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد که وضعیت مراتع از خیلی ضعیف به ضعیف رسیده و ظرفیت مراتع از ۷/. واحد دامی در ماه در هکتار به ۱/۴ واحد دامی درماه در هکتار افزایش پیدا نموده است. میانگین پوشش گیاهی و درصد حفاظت خاک از ۲۰ درصد و ۷۶ درصد در سال ۱۳۷۹ به ترتیب به ۲۸ درصد و ۸۶ درصد در سال ۱۳۸۳ رسیده است که در سطح ۰۵ /. اختلاف معنی داری دارند (P<0.05