سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
احمد توکلی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
اباذر عباسی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
مدرس فیروزمند – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
عارف زنده – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

چکیده:
به منظور بررسی کارآیی اثر اختلاط دزهای مختلف دو علفکش برومایسیدآام با اولتیما (نیکوسولفورون+ریمسولفورون) بر کنترل علفهای هرز مزارع ذرت و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴ ، بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال ۱۳۹۱ در مزرعه ای پیرامون شهرستان بیله سوار به اجرا در آمد. فاکتور اول علف کش برومایسید آ ام در سه سطح ( صفر، ۱۵۰ گرم در هکتار و ۱۷۵ گرم در هکتار) بود. علاوه بر آن به مجموع تیمارهای آزمایشی یک تیمار شاهد با وجین کامل علفهای هرز به منظور برخی از محاسبات اضافه شد. صفات تعداد و وزنخشک علفهای هرز، ارتفاع بوته، راخص سطح برگ، وزن هزار دانه، وزن کوب بلال، تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیفدانه در هر بلال و عملکرد در واحد سطح اندازه گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین تأثیر در کاهش عملکلرد ذرتمربوط به علف هرز تاج خروس بود که بیشتر از ۶۰ درصد برآورد گردید. تیمار شاهد (بدون کنترل) بیشترین تعداد علف هرزتاج خروس را دارا بود و تیمارهای دیگر در یک سطح آماری قرار دارند و همه آنها بطور معنی دار تعداد این علف هرز راکاهش دادند. در این آزمایش تیمار شاهد (بدون کنترل) بیشترین وزن خشک علف هرز تاج خروس را دارد بود و تیمارهای دیگر در یک سطح آماری قرار داشتند و همه آنها بطور معنی دار وزن خشک این علف هرز را کاهش دادند، ولیتفاوت معنی داری بین آنها مشاهده نشد. بیشترین عملکرد ذرت در تیمار یک لیتر در هکتار برومایسید آام مشاهده شد. بعد ازبرومایسد یک لیتر در هکتار، دو تیمار ۱۷۵ گرم در هکتار اولتیما و تیمار اختلاط یک لیتر در هکتار برومایسید با ۱۷۵ گرم درهکتار اولتیما عملکرد بیشتری ایجاد نمودند. در این تحقیق عملکرد ذرت در تیمارهای اختلاط دو علف کش اولتیما و برومایسید آام نسبت به تیمار یک لیتر در هکتار برومایسید کاهش نشان داد . بیشترین عملکرد ذرت در تیمار استفاده از برومایسیدآام به میزان یک لیتر در هکتار مشاهده شد. دز توصیه شده این عل کش ۱/۵ لیتر در هکتار می باشد که کاهش دز آن به یک لیتر در هکتار نتایج بهتری حاصلکرد. هم چنین اختلاط دو علف کش اولتیما و برومایسید آام باعث کاهش عملکرد ذرت گردید.