سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد باعدی – گروه فیزیک ، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
محمدرضا پوشیده – گروه مهندسی برق ،دانشگاه تربیت معلم سبزوار
طاهره رویانی – گروه مهندسی برق ،دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

در این مقاله خواص الکترو اپتیکی ترکیب ZnSe، از قبیل تابع چگالی حالات، تابع دی الکتریک، ضریب شکست، ضریب خاموشی ، طیف اتلاف مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات به روش پتانسیل کامل امواج تخت تقویت شده خطی (FP-LAPW) درچارچوب نظریه تابعی چگال (DOF) با تقریب شیب تعمیم یافته (GGA,GGA+U,LDA+U) انجام شده است. محاسبات برای خواص اپتیکی در انرژیهای ۱۴-۰ الکترون ولت انجام گرفته است. با در نظر گرفتن اثر اربیتال های d بهره گیری از روش GGA+U و انتخاب U eff =U-J مناسب ،گاف انرژی اصلاح و به نتایج تجربی نزدیک شده است. در تجزیه وتحلیل داده های بدست آمده و هماهنگ کردن آنها با خواص اپتیکی مختلط از تبدیلات کرامرز-کرونیک (KK) استفاده شده است.