سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه مشکینی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.
محمدرضا مهربان – کارشناس ارشد مهندسی شیمی- مربی
محسن بهمنی – کارشناس ارشد شیمی فیزیک، پژوهنده
مجید تقی زاده مازندرانی –

چکیده:

کاتالیست مس، اکسید روی و اکسید آلومنیوم به روش هم رسوبی به همراه ارتقادهند ههای مختلف ساخته شد و اثر این ارتقادهنده ها بر روی مساحت سطح ویژهBET کاتالیست و فازهای کریستالی قابل حصول برای پیش ماده کاتالیست بااستفاده از روش طراحی آزمایش ها مورد بررسی قرار گرفت . پی شماد هها و کاتالیس تها به رو شهای پراش پرتو ایکس و اندازه گیری سطحBET تعیین مشخصه شدند. نتایج نشان م یدهد که مقدار کم ارتقادهنده بر میزان و نوع فازهای تشکیل شده پیش ماده کاتالیست و همچنین سطحBETآن تاثیر بسزایی دارد. لذا استفاده از ارتقادهنده مناسب مانند
منیزیم، باریم، منگنز و تنگستن کارایی کاتالیست را افزایش م یدهد.