سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ساناز آناهید – پژوهشگر، کارشناس مهندسی شیمی
سونیا جم – پژوهشگر، کارشناس مهندسی شیمی
احمد توسلی –

چکیده:

در این تحقیق اثر ارتقا دهنده های روتینم و رنیمم بر خواص شیمی – فیزیکی، فعالیت و گزینش پذیری درسنتز فیشر – تروپشن ، سرعت غیر فعال شدن و بازیابی فعالیت کاتالیست کبالت بر پایه گاما آلومینا بررسی شده است. مشخصات کاتالیست ها بوسیله روشهای مختلفی از جمله TPR, TPD, XRD, BET و جذب شیمیایی هیدروژن تعیین شد. رنیم میزان احیاأ جزء CoO به Co درجه سانتیگراد و ذرات اکسید کبالت که تحت تاثیر جاذبه شدید پایه هستند را افزایش میدهد اما روتینم قابلیت احیاء جزءC03O4 به CoO به Co درجه سانتیگرادو ذرات اکسید کبالت که تحت تاثیر جاذبه شدید پایه هستند را افزایش می دهد. افزودن ۱% وزنی روتینم و ۱/۴% وزنی رنیم فعالیت کاتالیست را به ترتیب ۲/۸ و ۲/۵ برابر بهبود می بخشد. این دوارتقاء دهنده گزینش پذیری فرآیند فیشر- تروپش را در جهت تولید هیدروکربنهایی با وزن ملکولی بالاتر افزایش می دهند اما اثر رنیم کمتر از روتینم می باشد، با اینحال کاتالیستهای ارتقا یافته سریعتر از کاتالیست بدون ارتقا دهنده غیر فعال می شوند. بیش از ۹۷% فعالیت اولیه کاتالیست ها با احیاء مجدد در دمای ۴۰۰ درجه سانتی کراد بازیابی شد اما میزان بازیابی فعالیت در کاتالیست بدون ارتقاء دهنده بیش از کاتالیستهای ارتقا یافته است.