سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین گلمکانی – کارشناس ارشد دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
علی سعیدی – دانشیار دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسن عباسی – دانشیار دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
رسول سلیمانپور – کارشناس ارشد دفتر فنی آهن سازی

چکیده:

کربن موجود در سوخت جامد، هماتیت موجود در بار گندله را به مگنتیت احیا ء مـی نمایـد . پـس از اتمـام مرحلـۀ احیاء ناشی از احتراق سوخت جامد مصرفی، مگنتیت ب ه وجود آمده در اثر محیط اکسیدکننده موجود، مجـدداً بـه هماتیت اکسید می گردد و در اثـر ا یـن واکـنش گرمـازا، مقـداری حـرارت در درون و اطـراف هـر گندلـه تولیـد می گردد . به طور کلی جدا از راندمان بالاتر این فرم از انتقال حرارت نسبت به انتقال حرارت ناشی از احتراق گاز طبیعی، مکانیزم های استحکام دهی گندله مگنتیتی نسبت به گندله هماتیتی در دمای پائین تری ایج اد شده و شرایط استحکام دهی بهتر ی دارد . با توجه ب ه این موارد و همچنین افزایش میزان تخلخل و بهبود پـارامتر نفوذپـذیری بـار گندله، حجم هوای داغ لازم جهت پخت گندله کمتر شده و در نتیجه می توان از ایـن طریـق در افـزایش ظرفیـت تولید واحد گندله سازی اقدام نمود . در واقع ب ا کاهش حجـم هـوای عبـوری و افـزایش پدیـده نفوذپـذیری بـستر، ظرفیت آزاد فن های مکش هوا در حین فرایند پخت گندلـه افـزایش یافتـه و بنـابراین مـی تـوان بـا اسـتفاده از ایـن موقعیت، ارتفاع بستر بار گندله را افزیش داد و در نتیجه باعث افـزایش ظرفیـت گندلـه سـازی ( روش بـستر عمیـق ) گردید . در آزمایش های انجام گ رفته در واحد پایلوت گندله سـ ـازی شرکـ ـت فـولاد مبـ ـارکه از سـ ـوخت جامـد آنتراسیت استفاده شد و یک سری رژیم های پخت مختلف و با ارتفاع های بستر متفاوت مـورد بررسـی و ارزیـابی قرار گرفتند . نتایج به دست آمده نشان می دهند که می توان با استفاده از ا ین روش افزایش ۳۱ درصدی در تولید و کاهش ۳۵ درصدی در مصرف گاز طبیعی را ب ه دسـت آورد . ضـمن اینکـه بـدلیل کـاهش حجـم هـوای عبـوری کاهش ضخامت لایه محافظ به میزان ۵۰ درصد بدون هیچ گونه مشکل خـاص انجـام گردیـد . ضـمناً یـک سـری آزمون های تکمیلی نیز ب ه واسطه تغییرات درصد سوخت جا مد و دانه بندی آن انجـام گردیـد کـه نتـایج بـ ه دسـت آمده ارائه خواهد شد .