سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیاوش حضوری اهل – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه ارومیه
محمد رضا اصفری – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
علیرضا حضوری اهل – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

امروزه توجه زیادی به ارزش غذایی میوه ها و سبزی ها می شود و برای جلب نظر مصرف کنندگان، لزومپژوهش در زمینۀ افزایش ارزش غذایی میوه ها بر کسی پوشیده نیست. ترکیب فنولی اسیدالیسیلیک (SA) اثرات بسیار امیدوار کننده ای در نگهداری محصولات باغبانی نشان داده است که در بسیاری از موارد علاوه از کاهش تولید اتیلن و به تاخیر انداختن رسیدن و پیری در میوه ها سبب افزایش مقدار آنتی اکسیدان کل در میوه های برداشت شده نیز می گردد. در سال ۱۳۸۶ به منظور بررسی اثرات SAو آب گرم بر حفظ ارزش غذای گلابی رقم سردرود Pyrus communis) CV.Sardrood ) در طی انبارداری، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایۀ کاملاً تصادفی با ۱۲تکرار در آزمایشگاه گروه باغبانی دانشگاه ارومیه اجرا گردید. فاکتورها شامل ۳ سطح دمای آب(۲۲⁰c ،۴۸⁰c و ۵۵⁰c) و ۴ سطح SA (صفر،۲ ،۴و ۸ میلی مولار) بودند. میوه ها پس از برداشت در زمان رسیدن تجاری به مدت ۳ دقیقه با روش غوط هورسازی تیمار و پس از مدت ۵ ماه نگهداری در انبار سرد با دمای ۰±۱⁰c ارزیابی شدند. در۳غلظت بطور معنی داری موجب بالا ماندن مقدار اسیدآسکوربیک (AA)؛ در غلظت های ۲ و ۴ میلی مولار سبب حفظ اسیدیتۀ قابل تیتراسیون (TA) و در غلظت ۲ میلی مولار مانع کاهش مواد جامد محلول (TSS) میوه ها، در طی مدت انبارداری گردید. میوه های تیمار شده با آب گرم ۴۸⁰c میوه های تیمار شده در آب معمولی ۲۲⁰c بطور معنی داری، حاوی AA و TA بیشتر وTSS کمتری بودند. همچنین در تیمار آب گرم ۵۵⁰c نیز TAبیشتر و TSS
کمتری از تیمار آب معمولی ۲۲⁰c مشاهده شد. بطور کلی مؤثرترین تیمار بر روی صفات ارزیابی شده تیمار ترکیبی ۲ میلی مولار SA در آب گرم
۴۸⁰c بود.