سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

جواد حامدی – دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، آزمایشگاه بیوتکنولوژ
علی مخدومی کاخکی – دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، آزمایشگاه بیوتکنولوژ
حسین رضا دارابی – مرکز پژوهش های شیمی و مهندسی شیمی ایران

چکیده:

بخش عمده ای از روغن ها از استر اسیدهای چرب متعلق به گلیسرول تشکیل شده است. با توجه به کارایی روغن ها در فرایندهای تولید اریترومایسین، در این پژوهش اثرات اسیدهای چرب لوریک، میریستیک، پالمیتیک، استئاریک، اولئیک و متیل استر آنها بر مورفولوژی Saccharopolyspora erythraea و تولید اریترومایسین بررسی گردید. همچنین بر همکنش احتمالی این لسیدهای چرب و متیل استر آنها با استفاده از روش تاگوچی ارزیابی شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد میزان تولید اریترومایسین در محیط های دارای اسیدهای چرب لوریک، میریستیک، پالمیتیک، استئاریک و اولئیک به ترتیب ۱/۴، ۱/۴، ۱/۶۱، ۱/۶۵، ۱/۲ برابر محیط شاهد ( فاقد اسید چرب) بوده است. افزودن استر اسیدهای چذب فوق به محیط کشت نیز موجب افزایش تولید اریترومایسین شده و میزان تولید اریترومایسین در محیط های دارای استر اسید چرب فوق به ترتیب ۱/۲۳، ۱/۳۲، ۱/۸۲، ۱/۹۵، ۱/۴۶ برابر مقدار تولید شده در محیط شاهد )فاقد استر اسید چرب) بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که اسید اولئیک با اسید استئاریک و اسید پالمیتیک بر هم کنش مثبت داشته و افزودن توام اسید اولئیک با هر یک از این دو اسید چرب موجب افزایش تولید اریترومایسین شده است. ولی اسید اولئیک با اسید میریستیک و اسید پالمیتیک با اسید استئاریک بر هم کنش منفی دارند و افزودن توام این اسیدهای چرب یه ترتیب موجب کاهش تولید اریترومایسین در مقایسه با محیط شاهد شده است. ولی بر هم کنش معنی داری در مورد استرهای اسید چرب با یکدیگر مشاهده نشده است.