سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین بیسادی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
مظفر کلانتری دهقی – کارشناس ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، دانشگاه علم و صنع

چکیده:

در این مقاله اثر ضریب اصطکاک بین قالب و لوله و ضریب اصطکاک بین لوله و واسطه بر روی فرآیندبالجفرمینگ لوله های مسی تیشکل به کمک واسطه ی پلییورتان، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ازشبیه سازی استفاده شده که اعتبارسنجی نتایج آن نیز به کمک آزمایشهای تجربی انجام گرفته است.تحلیلهای ارائه شده نشان میدهد که کاهش ضریب اصطکاک بین قالب و لوله در افزایش طول شاخه، کاهش نیروهای عکسالعمل محوری اعمال شده بر پانچها و کاهش میزان ضخیم شدگی دو انتهای لوله، اثر قابل توجهی خواهد داشت، ولیکن تغییر ضریب اصطکاک بین میله ی پلییورتان و داخل لوله، اثر چندانی در ارتفاع شاخه قابل دستیابی، نیروی عکسالعمل محوری و نحوهی توزیع ضخامت در جدارهی لوله نخواهد داشت.