سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود فرزین – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان، گرایش شکل دهی فلزات
سیدمجید بحرینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان – گرایش طرا
حسن خادمی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان، گرایش شکل دهی فلزات

چکیده:

فرآیند هیدروفرمینگ لوله یک فرآیند نسبتًا پیچیده است. کارآیی این فرآیند به عوامل مختلفی وابسته بوده و نیازمند ترکیب مناسبی از طراحی قطعه، انتخاب ماده و مسیر بارگذاری م یباشد. با توجه به پیچیدگی ذاتی فرآیند، بهترین شیوه جهت مطالعه رفتار فرآیند، تشاب هسازی کامپیوتری با استفاده از روش المان محدود است. در تحقیق حاضر،ضمن برسی آثار اصطکاک بر شکل دهی یک قطعه طراحی شده، در حالت هیدروفرمینگ لوله فشار از بیرون،روشهای مختلف کاهش آثار نامطلوب اصطکاک و مورد مطالعه قرار گرفتند. روش هیدروفرمینگ لوله فشار از "ABAQUS/Explicit" بهین هسازی فرآیند به کمک نرم افزار بیرون جزء مسائل جدید این صنعت بوده و بر خلاف فرآیندهای معمول هیدروفرمینگ که ماده در اثر سیال پر فشار داخلی به سمت بیرون انبساط پیدا م یکند، قطعه در اثر فشار خارجی از قطر بزرگتر به قطر کوچکتر تغییر شکل داده و لذا مشکلات خاصی بر این فرآیند حاکم م یشود. در این تحلیل شرایط بهینه هیدروفرمینگ لوله با فشار از بیرون با جمع بندی شبی هسازیهای انجام شده، برای تولید قطعه مورد نظر محاسبه گشته که با واقعیت موجود عملی در تولید قطعه مورد نظر همخوانی دارد.