سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی بشیری – استادیار بخش مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
مهدی جنیدی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی اثر اعتماد مشتریان بر پذیرش بانکداری اینترنتی بر مبنای مدل پذیرش فناوری(TAM) انجام گرفته است . مدل پذیرش فناوری یکی از مدلهائی است که بطور گسترده و وسیع برای تشریح عوامل اثر گذار بر پذیرش سیستم های اطلاعاتی وفناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کاربران و مشتریان مورد استفاده قرار گرفته است.دو باور سهولت استفاده ادراک شدهو سودمندی ادراک شدهبه عنوان دو سازه اساسی در تعیین پذیرش انواع فناوری اطلاعات در دهه های گذشته مد نظر قرار گرفته است .در این پژوهش از اعتماد به عنوان سازه ای دیگر که تأثیری بسزا در پذیرش بانکداری اینترنتی دارد به منظور توسعه TAM استفاده شده است .
در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق « توصیفی _ پیمایشی » نمونه ای متشکل از ۲۱۹ نفر از کاربران بانکداری اینترنتی بانک ملت مورد بررسی قرار گرفته اند . یافته های تحقیق نشان داده است که اعتماد تأثیر مهمی در پذیرش بانکداری اینترنتی دارد .