سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

دکترمهدی بشیری – مدیر گروه و استادیار مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
مهدی جنیدی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- کارشناس بانک ملت، مدیریت امور بازاریابی

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی اثر اعتماد مشتریان بر پذیرش بانکداری اینترنتی بر مبنای مدل پذیرش فناوری (TAM)انجام گرفته است. مدل پذیرش فناوری یکی از مدل هایی است که بطور گسترده و وسیع برای تشریح عوامل اثرگذار بر پذیرش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کاربران مورد استفاده قرار گرفته است. دو باور سهولت استفاده ادراک شده و سودمندی ادراک شده به عنوان دو سازه اساسی در تعیین پذیرش انواع فناوری اطلاعات در دهه های گذشته مد نظر قرار گرفته است. در این پژوهش از اعتماد به عنوان سازه ای دیگر که تاثیری بسزا در پذیرش بانکداری اینترنتی دارد به منظور توسعه TAM استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق «توصیفی-پیمایشی» نمونه ای متشکل از ۲۱۹ نفر از کاربران بانکداری اینترنتی بانک ملت مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان داده است که اعتماد تاثیر مهمی در پذیرش بانکداری اینترنتی دارد.