سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی خواجه مبارکه – شرکت مشانیر بهسازی نوسازی انرژی (مبنا)
سمانه شریعت نسب – شرکت مشانیر بهسازی نوسازی انرژی (مبنا)
امیرعباس رضایی – شرکت ملی گاز ایران

چکیده:

خطوط انتقال گاز ، گاز طبیعی را از منابع به سیستم های توزیع گاز و به مصرف کننده هایی که حجم بالایی گـاز مصـرف می کنند، مانند نیروگاهها حمل می کنند . این خطوط قطر بالایی دارند و مسیرهای طولانی را طی می کنند . برای جبـران افت فشار در خطوط انتقال ، گاز در ایستگاه های تقویت فشار توسط کمپرسور متراکم مـی شـود و فشـار و دمـای آن در خروجی از کمپرسور افزایش می یابد . سپس در کولرهای هوایی موجود در خروجی ایستگاه دما کاهش مـی یابـد . مبـدل های حرارتی ( کولرهای هوایی ) وظیفه تنظیم دمای گاز خروجی از ایستگاه را به عهده دارند تا از عـایق خطـوط انتقـال حفاظت نمایند .
افزایش خنک کاری گاز در کولرهای نهایی ایس تگاه تقویت فشار سبب صرفه جویی مصـرف انـرژی در سیسـتم خطـوط انتقال گاز خواهد شد . Varney تحقیقاتی جهت کاهش مصرف انرژی با انجام تعادل بهینـه بـین سـرمایش گـاز و افـت . (Varney, 2003) فشار مبدلهای حرارتی با استفاده از تنظیم شدت جریان گاز عبوری از مبدل انجام داده است در تحقیق حاضر ، اثر افزایش خنک کاری با استفاده از کولرها بر میزان افت فشار خط، میزان کـاهش دمـای عملیـاتی و میزان مصرف انرژی کمپرسور ها و کولرها و هم چنین امکان تشکیل هیدرات در اثر این میزان خنک کاری در خـط لولـه اول سراسری انتقال گاز ایران با استفاده از شبیه سازی خط اول سراسری بررسی شده است و میزان صرفه جویی انـرژی در خط لوله اول سراسری از نظر اقتصادی محاسبه گردید .