سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسترن فرخ نیا – دانشکده مهندسی موادومتالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
سحر عربی – دانشکده مهندسی موادومتالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا رضایی – دانشکده مهندسی موادومتالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
رحیم نقی زاده – دانشکده مهندسی موادومتالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تیتانات آلومینیوم (Al2TiO5 تیالیت) ماده ای با ضر یب انبساط حرارتی بس یار پا یین ، مقاومت به شوک حرارتی بالا،دیرگدازی بالا و مقاومت به خوردگی خوب می باشد . در این تحقیق تاثیر افزودنی هماتیت (Fe2O3) بر خواص فیزیکی – مکانیکی تیالیت و هم چنین پایداری حرارتی تیالیت در دمای ۱۱۰۰ o C به مدت ۵ ، ۱۵ ، ۲۵ و ۳۵ ساعت مورد بررسی قرار گرفته است . به این منظور نمونه ه ا با درصدهای وزنی مختلف ۷/۵ , ۵ , ۲/۵ , ۰) و Fe2O3 (10 آماده شدند . تشک یل ت یالی ت در دمای ۱۴۵۰ o C از واکنش حالت جامد پودرهای م یکرونی ه یدرات آلوم ینیوم ) ) Al(OH)3 و روتا یل (TiO2) صورت گرفته است . نمونه ها با تفرق اشعه X (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شدند . اثر افزودنی هماتیت روی پایداری حرارتی تیالیت به گونه ای می باشد که افزایش آن تا مقادیر ۵ درصد وزنی باعث عدم تجزیه تیالیت به اکسیدهای اولیه Al2O3و TiO2 ساعت افزایش می یابد . هم چنین در بیش از این مقدار ۳۵ ساعت به بیش از ۱۵ شده و پایداری حرارتی آن از در پایداری حرارتی تیتانات آلومینیوم تاثیر چندانی دیده نمی شود . خواص مکانیکی نیز با افزایش دانسیته و بهبود ریزساختار بهینه می گردد .