سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رمضانعلی دیانتی نیلکی –
عبدالناصر قیاسی –

چکیده:

اهمیت موضوع و هدف: اضافه کردن کردن مواد جاذب به راکتورهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب هم به دلیل جذب مواد سمی و بازدارنده رشد باکتری روی آن و ه مچنین ایجاد محیط مناسب برای تشکیل بیوماس چسبیده موجب افزایش کارایی سیستم خواهد شد. به لحاظ گران قیمت بودن موادی مانند کربن فعال و ا فزایش هزینه، یافتن موادی ارزان قیمت که بتواند کارایی سیستم را بدون نیاز به هزینه زیاد افزایش دهد مهم است. هدف از این تحقیق بررسی میزان نیترات و اورتوفسفات با افزودن خاک رس به یک سیستم SBR بوده است. روش کار: آزمایشات در یک راکتور SBR در دو حالت بدون افزودن و با افزودن مقادیر ۵، ۱۰ و ۲۵ گرم خاک رس به ۵ لیتر فاضلاب موجود در راکتور و اندازه گیری میزان نیترات و اورتوفسفات در زمان تماس های ۶ و ۲۴ ساعت انجام شد. اندازه گیری نیترات به روش رنگ سنجی با استفاده از سولفات بروسین به عنوان ماده ایجاد رنگ در طول موج ۴۱۰ نانومتر و اندازه گیری اورتوفسفات بروش مولیبدات آمونیوم در طول موج ۶۹۰ نانومتر مطابق استاندارد متد انجام شد. یافته ها: آزمایشات نشان داد که افزودن مقادیر ذکر شده از خاک رس به راکتور SBR اثری بر میزان نیترات ندارد. افزایش زمان ماند از ۶ به ۲۴ ساعت نیز اثری بر افزایش نیترات نداشته است. افزودن مقادری مذکور از خاک رس موجب کاهش غلظت فسفات به میزان بیش از ۲ میلی گرم برلیتر طی ۲۴ ساعت زمان تماس شده است. افزایش زمان تماس از ۶ به ۲۴ ساعت برای همه دزها، موجب کاهش بیش از ۱/۵ میلی گرم برلیتر ا ورتوفسفات شده است. نتیج گیری: افزودن خاک رس به سیستم تصفیه فاضلاب منجر به کاهش غلظت اورتوفسفات می شود.