سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکرم دورانی – دانشجوی کارشناسی ارشد نانو شیمی دانشگاه کاشان
غلامرضا وکیلی نژاد – عضو هیئت علمی پژوهشکده نانو دانشگاه کاشان

چکیده:

در این مقاله ما به صورت آزمایشگاهی و تئوری اثر پارامترهای دما و غلظت روی اندیس ویسکوزیته نانو سیالات روغن پایه موتور – نانو لوله کربنی دیواره و چند دیواره را مورد تحقیق قرار داده ایم. داده ها برای غلظت و دما به ترتیب در رنج ۰/۲-۰/۱ درصد وزنی و ۱۰۰-۲۵ درجه سانتی گراد جمع آوری شده اند.نتایج آزمایشات نشان می دهد که ویسکوزیته سینماتیکی این نانو سیالات با افزایش غلظت ذرات و کاهش دما ارتقا می یابد. برای روغن پایه حاوی نانو لوله های کربنی چند دیواره بیشترین افزایش به میزان ۱۱/۴۴ درصد وزنی بدست آمده است. استفاده از فرمول اینشتن و فرمولهای مشتق از آن در محاسبه ویسکوزیته نانو سیالات در غلظتهای پایین نتایج مقبولی را بدنبال خواهد داشت به گونه ای که در غلظت ۰/۱ درصد وزنی این معادله تنها ۰/۱۴ درصد خطانسبت به نتایج آزمایشگاهی خواهد داشت در حالی که با افزایش غلظت میزان انحراف داده ها از مقادیر خطی وابسته به غلظت ذرات بیشتر خواهد شد.