سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود صیدگر – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
مونا محمداسماعیل – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
فتانه نادری نژاد – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

پروبیوتیک ها ،مخمرها و محصولات جا یگزینی دقابتی که اخیرأ موضوع پژوهش ها ی گوناگون قرار دارد به تحریک رشد باکتری های مفید روده ویا به کاهش بیماریزایی میکروب های مضر کمک می کنند . بر خلاف آنتی بیوتیکها ،پروبیوتیک ها ومخمرها موجودات زنده ا ی هستند و مکانیسم عمل آنها متکی به جایگزینی و زنده ماندن آنها در دستگاه گوارش است . اسپورهای باسیلوس به عنوان سر گروهی از پروب یوتیک ها ( میکروبهایی که به طور مستقیم خورده می شوند ) برا ی طیور محسوب می شود . مزایای افزودن آن به جیره طیور شامل : میزان رشد بیشتر،ضریب تبدیل غذا یی کم تر،کا هش نیتروژن و آمونیاک مدفوع،تولید تخم مرغ بیشتر و افزایش ضخامت و استحکام پوسته تخم مرغ، … می باشد . تولید اسپور باسیلوس نسبتا ارزان است،آنها دارا ی قابلیت پلیت شدن با بخار می باشند . مناسب برا ی گنجاندن در پریمکس ها ی غذا یی بوده و در تعد یل میکروفلور روده در مقابل گونه ها ی سالمونلا،ا یکولای وکلسترودیوم پرفرنجنس بسیار موثر هستند . معتقدند که اسپورها ی باسیلوس ساب تیلیس ) (BS 3102 C_ لومن روده ا ی را بطور یکنواخت پوشانده و اکسیژن مصرف می کند،که شرا یط بی هواز ی مطلوب برا ی لاکتو باسیل ها را فراهم می آورند که در نتیجه تزا ید یافته و تولید اسید لاکتیک برا ی کنترل پاتوژن ها می نما ید طبق گزارش مقالات در پژوهشی که رو ی مدفوع ط یوربه مدت ۴۲ روز با استفاده از جیره های حاو ی BS یا فاقد آن در فارم ها ی طیور گوشتی انجام شد به طور معنی داری وزن بدن در زمان ۴۳ روزگی را افزا یش داد +۰/۰۵۱) کیلوگرم یا ۲/۹۰ در صد ) و ضریب تبد یل غذا یی نیز پا یین آمد ( متوسط وزن بدن / kg غذا ۰/۰۲۷ kg یا -۱/۴۶ درصد ) بدون اینکه بر مرگ و میر موثر باشد . BS وزن بدن طیور گوشتی و ضریب تبدیل غذا یی را بهبود بخشید و در مقا یسه مستقیم با موفقیت جا یگزین باسیتراسین – MO شد . طبق گزارشات آزمایش ها ی مشابه ی در مزارع طیور تخم گذار تجارتی و مادر انجام شد که یافته های حاصل از نتایج فوق الذکر مبتنی را در بر داشت .