سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا بهاروندی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی محمد هادیان – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
احسان رضابیگی – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش اثر افزودن ZrO2-3mol%Y2O3 بر چگالش، رفتار زینترینگ و خواص مکانیکی کاربید بور مورد بررسی قرار گرفته است . هنگامی که صفر تا ۳۰ درصد وزنی ZrO2-3mol%Y2O3 به کاربید بور اضافه گردد، مقدار چگالی پس از زینتر در دمای ۲۱۵۰ o C ، از %۷۵ به %۹۵/۵ دانسیته تئوری افزایش می یابد . زینترپذیری کاربید بور به صورت چشمگیری به واسطه افزودن مقادیر اندک ZrO2-3mol%Y2O3 بهبود یافته و در نتیجه افزایش دانسیته، سختی، استحکام و چقرمگی شکست این ترکیب نیز به صورت قابل ملاح ظه ای افزایش می یابد . ولی هنگامی که مقدار این افزودنی از %۲۰ وزنی تجاوز کند، سختی قطعات به صورت پیوسته کاهش می یابد .