سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد رئیسیان زاده – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
داوود علی ساقی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
محمد نوروزی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
حسن فضائلی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

در این آزمایش برگ و طوقه چغندرقند براساس ۱۱ ترکیب مختلف :کاه(برای رسیدن ماده خشک ماده سیلویی به ۳۵ یا ۴۰ درصد ) ، ملاس (۰ ، ۵ و ۱۰ درصد ) ، اوره (۰ و ۲درصد) سیلو گردید. در مرحله اول آزمایش،برخی خصوصیات ظاهری و شیمیایی ، در گروهای شماره ۱ تا ۱۲ ( برگ و طوقه خشک شده )، بررسی و مقایسه شد . افزودن ملاس به مواد سیلوئی باعث کاهش معنی دار pH شده و افزودن اوره به مواد سیلوئی باعث افزایش معنی دار در pH و ازت آمونیاکی گردید . در مرحله دوم آزمایش ، از ۴۲ را س بره نر بلوچی (۱/۲ ± ۲۴/۷ کیلوگرم) ، به منظور تعیین مصرف اختیاری وقابلیت پروار برای ۶ گروه آزمایشی : ۸ ، ۷ ، ۵ ، ۲ ، ۱و جیره پایه (شاهد )، انجام شد .در چهار هفته اول علی رغم مصرف با لای سیلاژ در گروههای ۱ و ۲ (۷۳۸/۴ و ۷۷۸/۹گرم ماده خشک در روز) ، اضافه وزن قابل توجهی مشاهده نشد، ولی دامها از سلامت کامل برخوردار بودند . آزمایشات در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شده و مقایسه میانگین ها به روش دانکن انجام گردید.