سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عیسی نخعی کمال آبادی – استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان
جعفر حیدری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
محسن کیوانلو شهرستانکی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی صفریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اثر شلاقی یکی از آثار نامطلوب در زنجیره تامین است، این اثر خصوصا در زنجیره های تامین با تعداد سطوح ز یاد مشکلات فراوانی ا یجاد و منجر به تحمیل هزینه های هنگفتی به کلیه اجزای زنجیره میشود. تاثیر مثبت مکانیزمها یسفارش دهی در کاستن از ا ین اثر همواره مورد توجه محققان بوده است . در ا ین مقاله الگوی سفارش ده یX+Y معرفیشده و کاربردهای آن در سه مدل سفارش دهی یک به یک، مدل ژنتیکی و مدل سفار شدهی RLOM بررسی شده است.تاثیر این الگوی سفار شدهی بر روی اثر شلاقی با پیاده سازی آن در قالب مدلهای سفار شده ی مذکور سنج یده شده و در نها یت نشان داده شده است که الگو ی سفار شدهیX+Y که بیان کننده میزان انحراف لازم در میزان سفارش صادرشده توسط یک سطح زنجیره تامین نسبت به سفارش رسیده توسط سطح پایی ندست است، یک الگوی سفار شده ی با توان بالقوه بسیار بالا در جهت کاستن از اثر شلاقی است.