سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد قنبری – استادیار، دانشکده کشاورزی – دانشگاه زابل
شیراحمد سارانی – عضو هئیت علمی دانشگاه زابل

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی اثر الگوهای مختلف کشت بر عملکرد گنـدم و بـاقلا در کـشت مخلـو ط آنهـا انجـام گرفـت . آزمایش به صورت طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار انجام شد . تیمارها شامل کشت خالص باقلاB ، کشت خالص گندمW ، کشت مخ لوط در ردیفM1 کشت مخلوط بر روی ردیف هـای جداگانـهM2 و کـشت مخلـوط درهمM3 بوده است . ترکیب کشت مخلوط با استفاده از طرح جای گزینی به دست آمد . نتایج نشان داد که از نظـر تولیـد ماده خشک کشت های مخلوط به دلیل استفاده بهتر از منابع برتر از کشت خالص باقلا و گن دم بوده است . میـانگین مجمـوع عملکرد نسبی برای سه کشت مخلوط برای وزن خشک و عملکرد دانه به ترتیب ۱/۴۶ و ۱/۳۶ بوده است .