سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید ملاحسینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین
بهنام زند – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

آزمایش حاضر در زمینی به مساحت تقریبی ١٠٠٠ مترمربع واقع در کشت و صنعت اشراق در حومه ورامین اجرا شد طرح در قالب کرت های یکبار خرد شده (اسپلیت پلات ) با فا کتور اصلی شوری آب آبیاری در سه سطح شامل شوریهای ۳/۵ (W1)، و ۵ (W2) و ۷/۵ (W3) دسی زیمنس بر متر و فا کتور فرعی الگوی کاشت در دو سطح کشت در مر کز پشته (A1) و کشت بر روی شیب دو طرف پشته (A2) انجام شد. کلیه کودهای مورد نیاز براساس آزمون خا ک مصرف گردید . تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که در بین تیمار های شوری آب آبیاری و الگوی کاشت بصورت مستقل، صفات عملکرد کل علوفه خشک و اجزا آن، طول و قطر ساقه و عملکرد پروتئین ومابین اثرات متقابل شوری آب آبیاری و الگوی کاشت صفات عملکرد کل علوفه خشک و اجزا آن و عملکرد پروتئین اختلاف معنی دار در سطح احتمال یک درصد دارند. همچنین نتایج آزمون دا نکن روی میانگین صفات مورد مطالعه نشان داد که بیشترین مقدار عمل کرد کل علوفه خشک معادل ۷/۵ تن در هکتار مربوط به تیمار های W1A2 و W2A2 بیشترین طول و قطر ساقه به ترتیب معادل ١٠٥ سانتی متر در تیمار W1A1 و ۱/۹ سانتی متر در تیمار های W1A2 و W2A2 و بیشترین عمل کرد پروتئین معادل ۰/۴۸ تن در هکتار در تیمار W2A2 می باشند و همگی درگروه A قرار می گیرند لذا نتیجه می شود در شرایط مشابه آزمایش فوق، در اراضی ذرت کاری تحت آبیاری با آب نیمه شور (EC=5/5ds/m) به منظور جلوگیری از کاهش عمل کرد ناشی از شوری به جای کشت یک ردیفه ، کشتبصورت دو ردیفه انجام می شود.