سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سینا خوارزمی – M.Sc. Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran
دکتر رضا تقی زاده – Department of Agronomy and Plant Breeding, Astara Branch, Islamic Azad University Astara, Iran
دکتر علی واحدی – Department of Agronomy and Plant Breeding, Astara Branch, Islamic Azad University Astara, Iran

چکیده:
به منظور تاثیر الگوی کاشت و تراکم بر خصوصیات کمی و کیفی تواون ویرجینیا آزمایش بصورت کرت های نواری در قالب بلوکهای کامل تصادفی با ۱۲ تیمار و ۳ تکرار در سال زراعی ۱۳۹۱ در مزرعه ای که در سنوات گذشته به زیر کشت توتون رفته بود اجرا شد. که در آن فاکتور (A) فاصله بین ردیفهای کاشت، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ سانتیمتر به عنوان نوارهای آزمایش بود و فاکتور (B) فاصله بوته در ردیف در ۴ سطح ۳۰، ۵۰، ۷۰، ۹۰ سانتیمتر در نظر گرفته شد. زمان کشت نشاءها در نیمه دوم اردیبهشت ماه بود. صفات ارتفاع نهایی بوده، وزن خشک برگ، طول کمر برگف طول لچه برگ و عملکرد برگ خشک در هکتار، تعداد برگ بوته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد فاصله بوته در ردیف از لحاظ صفت ارتفاع نهایی بوته و وزن خشک برگ در سطح ۵ درصد و از لحاظ صفات طول کمر برگ، طول لچه برگ و عملکرد برگ خشک در سطح ۵ درصد معنی دار شد. اثر متقابل (تاثیر فاصله ردیف×فاصله روی ردیف) یا الگوی کاشت از لحاظ صفات ارتفاع نهایی بوته، تعداد برگ بوته، وزن خشک برگ، طول برگ لچه برگ و عملکرد برگ خشک در ۱ هکتار در سطح ۱ درصد معنی دار گردید. الگوهای کاشت ۷۰×۱۰۰ با تراکم (۱۴۲۸۵) بوته در هکتار برای رقم ویرجینیا کوکر ۳۴۷ در منطقه مورد مطالعه قابل توصیه می باشد.