سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سید محمد رقیب – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، واحد میانه. دانشگاه آزاداسلامی میانه
یوسف مجتهدی – دانشیار گروه علوم باغبانی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه
نعمت الله اعتمادی – دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:
کاشت و حفاظت از گیاهان و درختان با خاصیت دارویی و تولید گیاهان دارویی به منظور استفاده آنها در صنعت داروسازی امری اجتناب نا پذیر است.از این رو نگهداری و حراست از درختان موجود در جوامع شهری با خاصیت دارویی ضروری است.متاسفانه در سال های اخیر گسترش روز افزون فعالیت های صنعتی و عمرانی در شهرهای بزرگ موجب قطع شدن هزاران اصله درخت در باغات تولید محصولات دارویی و فضاهای سبز عمرانی و خصوصی شده است.جا به جایی درختان موجود در مسیر طرح های توسعه عمرانی به نقاط دیگر،مناسب ترین راهکار به منظو.ر کاهش نیاز به قطع این درختان و حفظ و نگهداری خاصیت دارویی گیاه محسوب می گردد. به همین منظور با هدف بررسی اثر مه پاش و مواد کاهش دهنده تبخیر و تعرق بر بر زنده مانی ومواد موثره برگ و میوه گیاه زیتون پس از جابه جایی در شهر اصفهان آزمایشی فاکتوریل در طرح بلوک کامل تصادفی انجام شد.در این آزمایش فاکتور استفاده از ترکیب ضد تعرق در سطوح ۰-۲-۴ به عنوان بلوک اول،اثر مه پاش در دو سطح (بدون انجام میست و انجام میست) و بلوک دوم و اثر وجود میوه در دو سطح (میوه چینی شده و میوه چینی نشده)به عنوان بلوک سوم در نظر گرفته شد.برخی خصوصیات برخی خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی شامل ارتفاع درخت و قطر تاج، اندازه گیری شاخه و جوانه،درصد زنده مانی، میزان کلروفیل و تعیین میزان ماده موثره برگ و میوه مورد ارزیابی واقع شدند.نتایج نشان داد که محلول پاشی ماده ضد تعرق با غلظت ۲% باعث افزایش تعداد شاخه رویشی و نیز افزایش طول شاخه ایجاد شده در پایین ترین ارتفاع درخت گردید.ولی تیمار میوه چینی در هیچکدام از صفات اندازه گیری تاثیر معنی داری نداشت.همچنین تیمارها بر سایرصفات شامل شاخه یکساله، تعداد جوانه روی شاخه یکساله،ارتفاع درخت، قطر تاج، میزان کلرفیل نسبی، میزان ماده موثره برگ و میوه تاثیر معنی داری نداشت