سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میثم تراب مستعدی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی پردیس
سیدمحمدعلی موسویان – استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی پردیس
پریسا خدیوپارسی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی پر

چکیده:

این مقاله به بررسی اثر انتقال جرم و اختلاف دانسیته فازها بر وارونگی فاز در یک ستون استخراج پاششی (spray) با استفاده از چهار سیستم تولوئن/ آب، تولوئن/ اسید استیک / آب،تولوئن+تترا کلرید کربن( ۲۵ درصدوزنی)/ آّب وتترا کلرید کربن / آب می با شند. دستگاه آزمایش شامل یک ستون استخراج پاششی با قطر داخلی۷۲mmو ارتفاع ۶۵۰mmاست، که فاز پراکنده با استفاده از نازلهائی با قطرهایمختلف درون فاز پیوسته انتقال می یابد. همچنین در سیستم سه تائی، انتقال جرم از قطرات تولوئن (فاز پراکنده) به آب (فاز پیوسته) انتقال می یابد.نتایج آزمایشهای صورت گرفته نشان داد که انتقال جرم دارای یک اثر قوی بر وارونگی فاز بوده و کسر حجمی فاز پراکنده در نقطة وارونگی فاز را به شدت کاهش می دهد.همچنین بررسی ها نشان داد که افزایش اختلاف دانسیته فازها تنها در پراکندگی (o/w) موجب کاهش کسر حجمی فاز پراکنده در نقطة وارونگی فاز شده و تاثیر قابل توجهی بر وارونگی فاز در پراکندگی(w/o) ندارد.