سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعنی مالک اشتر
عبدالعلی مراثی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
احمدرضا صفری – دانشجوی دکتری , پژوهشکده زیر سطحی

چکیده:

فشــار خــارجی یکــی از مــوارد ناپایــداری پوســته هــای اســتوانه ای اســت و در حقیقــت کمــانش در زیــر فشــار خــارجی انگیزه و محرکی برای کاربرد هر چه مؤثرتر از تقویتها در استوانه ها شده است[ ۱] .
مشــاهده شــده اســت کــه بــار بحر ا ن ــی ناشــی از کمــانش در پوســته هــای اســتوانه ای تقویــت شــده کمتــر از مقــادیر متنــاظر تئــوری اســت . دلیــل اخــتلاف بــ ین نتــایج تئــوری و تجربــی بــه عقیــدة بســیاری از محققــان وجــود نــواقص اول یــه اســت . نواقص اولیه بـه معنـ ی انحـراف کـوچک ی از شـکل مفـروض اول یـ ه سـازه اسـت کـه دل یـ ل اصـل ی اخـتلاف بـ ین نتـا یج تئـور ی و تجربی می باشد[ ۲]
در ایــن مقالــه بــه بررســی اثــرات انحرافــات اولیــه در کمــانش پوســته هــای اســتوانه ای ت حــت فشــار خــارجی ، کــه در سـازه هـای زیــر سـطحی کـاربرد مــؤثری دارنـد ، بـا اســتفاده از تصـحیح روابـط موجــود و مقایسـه بـا نتــایج تجربـی و روابــط کاربردی می پردازیم