سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعبدالمجید یوسف ثانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی
سیدعلی مقامی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی
جلیل رضایی پژند – استاد، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله، به کمک نرم افزار اجزای محدود LS-DYNAبرخورد محوری لوله های جدارنازک فلزی شبیه سازی گردیده و افزون بر این، برای مقادیر ضخامت، محیط و طول برابر، اثر افزایش انحناء گوشههای مقطع مربعی بر میزان جذب انرژی ویژه جرمی، مقدار نیروی میانگین و مقدار تغییرشکل بیشینه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با افزایش میزان انحناء گوشهها در شکل مقطع شبهمربعی و نزدیک شدن به شکل مقطع دایرهای در این لوله ها، شکل بهینه ای وجود دارد که در آن، مقادیر جذب انرژی ویژه جرمی و نیروی میانگین، بیشترین و مقدار تغییرشکل بیشینه، کمترین است