سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
لیلا یاری – مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
حسین صادقی –
عباس زارعیان –

چکیده:
آزمایش بصورت فاکتوریل دو فاکتوره با طرح پایه کاملاً تصادفی انجام گرفت. فاکتور اول شامل رقم در سه سطح(آذرگل،رکورد و یورفلور) و فاکتور دوم شامل اندازه بذر (بزرگ و کوچک) بود. در این آزمایش صفاتی از قبیل هدایت الکتریکی،متوسط زمان جوانه زنی و درصد جوانه زنی نهایی مورد ارزیابی قرارگرفتند. اثراندازه بذر برهدایت الکتریکی، درصد جوانه زنی نهایی درسطح ۱٫/. معنی دار شد. اثر رقم نیز بر متوسط زمان جوانه زنی و درصد جوانه زنی نهایی درسطح ۱٫/. معنی دارشد. در مقایسه بین ارقام متوسط زمان جوانه زنی در رقم آذرگل (۱/۵۴ روز) کمتراز دو رقم رکورد ویورفلور بود وبذرهای این رقم سریع تر جوانه زده و از بنیه بالاتری برخوردار بودند. به علاوه هدایت الکتریکی ناشی از بذرهای رقم آذرگل با میانگین ۲۱/۸۴ uS.cm-1 .g-1 کمتراز دورقم دیگر بود. از نظر هدایت الکتریکی، بذرهای کوچک تر دارای هدایت الکتریکی کمتر و بذر های درشت تر دارای هدایت الکتریکی بالاتر بودند. اثرات متقابل اندازه بذر × رقم بردرصد جوانه زنی نهایی معنی دارگردید.به طوریکه ارقام با اندازه های بذری مختلف نسبت به درصد جوانه زنی نهایی عکس العمل متفاوتی را نشان دادند. در بررسی اثرات متقابل بیشترین درصد جوانه زنی نهایی دررقم یورفلورو اندازه بذر درشت با میانگین (۹۹/۷۵) مشاهده گردید و کمترین نیز در رقم آذر گل و با اندازه بذردرشت با میانگین ۵۰ درصد مشاهده گردید. دردورقم آذرگل ورکورد با کاهش اندازه بذر، درصد جوانه زنی نهایی افزایش یافت. اما در رقم یورفلور با کوچک شدن اندازه بذر، درصد جوانه زنی نهایی نیز کاهش یافت. که این ناشی از تفاوت ژنتیکی بین ارقام است، که عکس العمل متفاوتی را نشان دادند.به طورکلی برای استقرار بهتر و تولید آفتابگردان به ویژه در شرایط تنش می توان از بذرهای ریز استفاده نمود.