سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی رستم نژادی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان و مرکز تحقیقات الکتروسرا
هادی سلامتی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان
پرویز کاملی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان

چکیده:

در این تحقیق نانوذرات LSMO) La0.67Sr0.33MnO3) با اندازه های ۱۳، ۱۶، ۱۸ و ۲۱ نانومتر به روش سل-ژل ساخته شدند. خواص ساختاری آنها توسط آنالیزهای پراش پرتو XRD ، X و و میکروسکوپ الکترونی عبوری، TEM مورد مطالعه قرار گرفت. خواص مغناطیسی آنها با اندازه گیری پذیرفتاری مغناطیسی ac برحسب دما و در فرکانسهای مختلف بررسی شد. نتایج حاصل از این اندازه گیریها نشان می دهد که نانوذرات LSMO در دماهای نزدیک به دمای اتاق دارای مشخصه ابرپارامغناطیسی هستند و دمای بلوکه شدن ( TB ) آنها با افزایش اندازه ذرات و فرکانس میدان اعمالی افزایش می یابد. با مدل Vugel-Fulcher تغییرات TB برحسب فرکانس نمونه با اندازه ذرات ۱۳nm بررسی شد. از این بررسی برای پارامترهای زمان واهلش، انرژی ناهمسانگردی و ثابت ناهمسانگردی مغناطیسی به ترتیب مقادیر keff =5/2×۱۰۴ erg/cm3 ، Ea/kB=548±۱ K ، τ۰=۶×۱۰-۱۰s بدست آمد.