سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمودرضا سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
احمد توبه – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
یعقوب راعی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
رسول اصغری ذکریا – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

پژوهش در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی به سه سطح با ۳ تکرار ، اجرا شد . فاکتور اول ، کود نیتروژن با چهار سطح ( ۰، ۸۰، ۱۶۰ و ۲۰۰ کیلو گرم ازت خالص درهکتار ) و فاکتور دوم اندازه غده (کوچکتر از ۴۰، ۴۰ تا ۸۰ ، بزرگتر از ۸۰ گرم ) بودند. نتایج نشان داد ، افزایش اندازه غده تا اندازه متوسط باعث افزایش اکثر صفات اندازه گیری بجز ارتفاع بوته و تعداد شاخه گردید . در سطح کودی ۱۶۰ کیلوگرم و اندازه غده متوسط ، بالاترین عملکرد غده و اجزای عملکرد غده حاصل شد . این آزمایش سطح کودی ۱۶۰ کیلوگرم را بعنوان بهترین سطح برای رقم آگریا جهت حصول عملکرد بالا و اندازه غده متوسط از نظر مصارف بذری توصیه می کند.