سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین بابازاده – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر
مسعود کاوش تهرانی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر
هادی اکبرزاده – دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:

در این مقاله با استفاده از تقریب جرم موثر تغییرات گاف انرژی نانو ذره ZnS را به دست آوردیم . مشاهده شد که این تقریب برای ابعاد کوچکتر از ۲۰ ۵ nm کارآمد نمی باشد . به همین علت با استفاده از رهیافت تابعی چگالی روش دیگری را برای به دست آوردن گاف انرژی ابعاد کوچکتر ارائه دادیم که نه تنها روش ارائه شده همانند تقریب جرم موثر پدیده جابجایی آبی را توصیف می کرد بلکه چگونگی تغییرات جرم موثر با ابعاد نانو ذره را نیز نشان می داد . همچنین با وارد کردن این تغییرات در تقریب جرم موثر توانستیم این روش را بهبود بخشیده و آن را برای ابعاد کوچکتر نیز استفاده کنیم .