سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین باقریپور – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود عباس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه

چکیده:

یکی از روشهای نوین و مناسب عددی برای تحلیل سازه های ژئوتکنیکی نظیر تونلها روش کوپل المانهای محدودنامحدود می باشد . استفاده از این تکنیک همراه با پیشرفت کامپیوتر در مسائل اندرکنش خاکسازه به طورگسترده ای افزایش یافته است . در این مقاله ابتدا پیکره و فرمول المانهای محدودنامحدود توضیح داده شده و سپس پاسخ لرزه ای یک تونل نمونه تحت اثر امواج ورودی یک زلزله در حوزه زمان و فرکانس با روش فوق مختلف مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج به دست آمده با نرم افزار تجاری و پیشرفته ANSYS5.6 مقایسه شده است . نتایج به دست آمده از نرم افزار تجاری اخیر که در آن از مدل فنردمپر برای مدل سازی قلمرو دور استفاده شده ، نشان میدهد که روش معمول المانهای محدود پاسخ مناسبی به دست نمی دهد ، در حالی که تکنیک کوپل المانهای محدود ونامحدود نتایج دقیقتر و کاملتری را ارائه می دهد . ابزار مورد استفاده جهت این نوع تحلیل یک نرم افزار کامًلا کارآمدغیرتجاری اجزاء محدود-نامحدود می باشد که مناسب تحلیل دینامیکی سازه های ژئوتکنیکی از جمله تونلهاست .