سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد قدیری – استادیار، بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدر

چکیده:

جریان آرام و تراکم ناپذیر اطراف یک سیلندر درچهت عمود بر جریان ارتعاش می کند به روش گردابه تصادفی تحلیل می شود. روش گام تصادفی برای حل معادله دیفیوژن و روش CIC برای حلمعاهدله جابه جایی به کار برده میشود. برای ارضای سرعتمماسی صفر بر روی سطح سیلندر تعدادی گردابه بر روی سطح به وجود می آید و به داخل سیال پخش شده و با سیال حرکت می کند و شکل جریاناطراف سیلندر را ایجاد می کند. روش گردابه تصادفی برای جسم متحرک توسعه یافته و شرایط مرزی بر روی سطح سیلندر نوسانی توسط پانلهای چشمه ارضا می شود. نتایج عددی به دست امده در مقایسه با نتایج تجربی رضایتبخش است. اثر نسبت انسدادروی نیروی پسا برای مقادیر مختلف فرکانس سیلندر بررسی شده است.