سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود هاشم آبادی – اعضای هیات علمی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
شهرام صداقت حور – اعضای هیات علمی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

کاملیا (Camelliajaponica) درختچه ای کُند رشد و همیشه سبز است که به خاطر گلهای زیبای آن پرورش داده می شود . این گیاه در فضای سبز و به صورت گل بریده مورد استفاده قرار می گیرد . راحت ترین و ارزان ترین روش تکثیر این گیاه قلمه است ولی قلمه های این گیاه به راحتی ریشه دار نشده و نیاز به تیمارهای خاصی از جمله استفاده از اکسین دارند . بدین منظور این آزمایش در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور (چهار سطح هورمون IBA و چهار سطح هورمون NAA) در سه تکرار انجام و صفاتی از قبیل درصد ریشه زایی، درصد ماده خشک ریشه ، طول ریشه ، طول بلندترین ریشه و تعداد ریشه مورد ارزیابی قرار گرفت . بر اساس نتایج بدست آمده اختلاف معنی داری در صفات درصد ریشه زایی ، درصد ماده خشک ریشه ، تعداد ریشه و طول بزرگترین ریشه در هر دو تیمار در سطح احتمال ۱% مشاهده شد . از بین تیمارها بهترین تیمار که منجر به تولید تعداد ریشه های مطلوب شد ، تیمار ۴۰۰۰ پی پی ام IBA و تیماری که بزرگترین ریشه ها را تولید کرده بود تیمار ۴۰۰۰ پی پی ام IBA + 2000 پی پی ام NAA بود . از بین مقادیر IBA ، تیمار ۴۰۰۰ پی پی ام بیشترین درصد ریشه زایی را به همراه داشت، حال آن که اثر دو جانبه ۲۰۰۰ پی پی ام IBA + 2000 پی پی ام NAA مؤثرترین تیمار بوده است .