سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
سید موسی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهرانگیز چهرازی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز،
لیلا صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
به منظور بررسی نوع قلمه و اثر هورمون ایندول استیک اسید با غلظت ۱۰۰ میلیگرم در لیتر در رشد دو ژنوتیپ گل صورتی و گل زرد شاهپسند درختی ( Lantana camara L.) پژوهشی در مزرعه آزمایشی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ۱۳۹۲ انجام شد. پس از گزینش گیاه مادری قلمه در دو سطح خشبی و علفی به طول ۳۰ سانتیمتر تهیه شد. قلمه هایی که نیاز به تیمار اکسین داشتند به IAA آغشته شدند و بعد تمامی قلمه ها در شاسی با بستر ماسه کاشته شدند. بررسی آماری این پژوهش بر اساس فاکتوریل ۳ عامله در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۴ تکرار انجام شد. نتایج نشان داد نوع قلمه تقریبا در تمام صفات رش دی اندازه گیری شده معنیدار شد که قلمه خشبی بهترین رشد را نسبت به قلمه علفی داشت و نوع ژنوتیپ در بین صفات اندازه گیری شده روی تعداد شاخه ، تعداد برگ و سطح برگ اثر معنیدار داشت و IAA در صفات وزن تر و خشک ریشه و سطح برگ به طور معنی داری تأثیر گذاشت.