سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی داوری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهر
سید حسن موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه محیط زیست دانشکده منبع طبیعی دانشگاه تهرا
حمید رضا شریفیان – دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

باتری های مصرف شده در وساول الکتریکی خانگی که حاوی عناصر سنگینهستند یکی از مهمترین آلوده کننده ها برای محیط زیستند.از آنجاییکه در ایران تا به حال هیچ تدابیری برای این آلوده کننده ها اندیشه نشده و بدون برنامه ریزیوارد پسماند جامد شهری می شوند به همین منظور در این مطالعه میزان اثر پشماند های شهریحاوی باتری های مصرف شده بر کاهش کیفیت کمپوست تولید شده در کارگاه کمپوست سازی شهر کرج بررسی گردیده است.به منظور مطالعه مقدار عناصر سنگیندر کمپوست نمونه هایی از کمپوست برداشته شد.نمونه های برداشته شده در آزمایشگاهدر مرحله ی اولبا کوبیدن و الک کردن (الک شماره ی ۴۰)ذرات کمپوست به اندازه های یکسان تبدیل میشود.برای اندازه گیری غلظت فلزات سنگین ابتداباید از آنها عصاره گیری کرد و در نهایت غلظتهای عناصر آنها با دستگاه اسپکتروسکوبی جذب اتمی اندازه گیری میشوند.نتایج حاصلنشان دهنده ی غلظتهای بالایی از عناصر سنگین مانند نیکل(ni)کادمیوم(cd)روی(zn)جیوه(hg)و…در کمپوست تولیدی در کارگاه مورد بررسی میباشد.دلیل اصلی پایین بودن کیفیت کمپوست به این مهم برمیگردد که غلظت عناصر سنگین در کمپوست از حداکثر غلظت قابل قبول وجود فلزات سنگین در خاک کشاورزی بالا میباشد غلظتهای مشاهده شدهاز عناصر سنگین همبستگی مثبتی با میزان مصرف انواع باتری در ایران را نشان میدهد.