سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شهاب اقبالی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علفهای هرز. دانشکده کشا
محمدحسن راشد محصل – اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی نصیری محلاتی – اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از گیاهانی که توانایی قرار گرفتن در تناوب با زعفران دارند توجه متخصصین را به خود جلب کرده است. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. فاکتور اصلی شامل بقایای غده و بقایای اندامهای هوایی زعفران بود و فاکتورهای فرعی شامل ۴ غلظت مختلف بقایای زعفران و ۴ گیاه زراعی بود و یک گلدان بعنوان شاهد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد بافت برگ و غده زعفران دارای اثرات متضاد بر شاخصهای رشدی ماش و لوبیا بود بطوریکه بافت برگ زعفران موجب افزایش و بافت غده موجب کاهش در شاخصهای اندازه گیری شده نسبت به شاهد شد. افزایش شاخصهای اندازه گیری شده در اثر افزایش درصد بافت برگ زعفران اضافه شده به خاک از غلظت ۳۵ درصد به یک درصد افزایش بیشتری نسبت به سایر غلظت ها داشت و کاهش شاخصهای اندازه گیری شده در اثر اضافه کردن بافت غده از غلظت یک درصد به غلظت ۲ درصد کاهش بیشتری نشان داد. افزایش درصد سطح برگ و بیوماس اندامهای هوایی در ماش بیشتر از لوبیا بود اما افزایش درصد بیوماس ریشه در لوبیا بیشتر از ماش بود. در مجموع احتمالاً لوبیا مقاومتر از ماش در برابر اثر آللوپاتی غده های زعفران باشد.